Circular Skills Film

Wij, het team van Leren voor Morgen en haar partners, zijn enorm trots op de film van Circular Skills. De film vertelt het verhaal van het werk dat we als netwerk doen. Door het naar buiten brengen van ons verhaal geven we vorm aan de samenwerking en willen we iedereen inspireren om mee te doen!

Sinds in 2017 het grondstoffenakkoord werd gesloten, waarin werd afgesproken dat we anders om moeten gaan met grondstoffen met als doel in 2050 volledig circulair zijn, is de circulaire economie een veelbesproken onderwerp binnen het bedrijfsleven. Per sector zijn verschillende afspraken gemaakt om vorm te geven aan deze economie. Het ontwikkelen van circulaire skills, die de vaardigheden bevatten die de arbeidsmarkt moet beheersen in de circulaire economie, was één van deze afspraken. Om dit te bewerkstelligen kreeg Coöperatie Leren voor Morgen vanuit het Ministerie van IenW de opdracht een impuls te geven aan het ontwikkelen van circulaire vaardigheden binnen het onderwijs. Het Circular Skills programma was een feit! Binnen dit programma zoeken onderwijsprofessionals samen uit hoe ze onderwijs kunnen geven dat actueel, relevant en leuk is en dat jongeren toerust met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om tot bloei te komen in een duurzame wereld. In de film van Circular Skills zie je hoe we dit hebben aangepakt met onze partners! 

Hoe kan je je aansluiten/meedoen?

Er zijn verschillende manieren om bij Circular Skills betrokken te raken. Hieronder lees je een paar opties. Waar haak jij bij aan?


Nieuwsbrief van Circular Skills voor iedereen

Blijf op de hoogte van wat er bij Circular Skills speelt. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!


Community of practice (CoP) voor docenten/onderwijsprofessionals

In verschillende hoeken van het land experimenteren docenten, docentonderzoekers, lectoren, practoren en schoolleiders en -bestuurders met manieren om hun onderwijs te betrekken bij de circulaire transitie in hun omgeving. Living labs, innovatiehubs, challenges en talentprogramma’s; slechts een greep uit vele voorbeelden. In mei starten er in het kader van het Circular Skills programma drie communities of practice (CoPs) waarin onderwijsprofessionals in groepsverband gaan leren en ontwikkelen. Meld je hier aan!

Lees meer

Deelnemers zijn in hun eigen praktijk actief bezig (of hebben concrete plannen om op korte termijn aan de slag te gaan) met bijvoorbeeld het inrichten van een hybride leeromgeving, het toepassen van nieuwe docentrollen en -vaardigheden, of het versterken van een lerende (school)organisatie om studenten in aanraking te laten komen met de uitdagingen van de circulaire economie. 

In vier bijeenkomsten (twee voor de zomervakantie, twee daarna) werken deelnemers onder begeleiding van ervaren facilitators samen aan het aanscherpen van hun visie, het betrekken van de juiste stakeholders en het maken en testen van ontwerpen. Tussen de bijeenkomsten door gaan de deelnemers in hun eigen praktijk aan de slag met ontwikkelen. De ervaring die ze daarin opdoen nemen ze weer mee terug naar de community. Zo kan iedereen met en van elkaar leren in visie en aanpak én worden deelnemers gestimuleerd om concrete stappen te zetten.

Je kunt je aanmelden voor één van de volgende drie CoPs:

 1. Hybride leeromgevingen: Voor (associate) lectoren, practoren, docentonderzoekers en docenten in het mbo en hbo die samenwerking rondom transitievraagstukken met partijen in de praktijk (willen) vormgeven en zoeken naar structurele inbedding in het onderwijs.
  Deze CoP wordt gefaciliteerd door Dianne de Fijter van Het Groene Brein.
 2. Pedagogiek & didactiek: Voor docenten in het vmbo, mbo en hbo die zich verder willen bekwamen in het organiseren en geven van onderwijs waarbij leerlingen/studenten in de omgeving van de school aan de slag gaan met transitievraagstukken.
  Deze CoP wordt gefaciliteerd door Ruth Pasternak van SME.
 3. Visie & leiderschap: Voor schoolleiders, onderwijsmanagers en projectleiders in het vmbo, mbo en hbo die in hun school of afdeling onderwijsinnovatie op gang (willen) brengen op het gebied van duurzame ontwikkeling.
De bijeenkomsten van de 3 CoPs voor onderwijsprofessionals vinden plaats op:


Community of practice (CoP) voor beleidsmakers

De transitie naar een circulaire economie heeft verregaande gevolgen voor de wereld van werk: banen ontstaan, verdwijnen en (bovenal) veranderen van aard en inhoud. Om de transitie en bijkomende vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is in de regio voldoende en het juiste talent nodig. Maar de transitie is onvoorspelbaar en onzeker. Hoe zorg je er als provincie, gemeenten of ontwikkelmaatschappij dan voor dat er op het juiste moment en de juiste plek het nodige talent aanwezig is? Je kunt je aanmelden bij een CoP waarin deelnemers actief in hun eigen praktijk werken aan verwante vraagstukken en periodiek bij elkaar komen om nieuw perspectief te ontwikkelen, kennis op te doen en/of ruggensteun te vinden. Meld je hier aan!

Lees meer

Verkennende gesprekken met beleidsmakers, regionale bestuurders en andere professionals die zich bezighouden met vraagstukken als Human Capital Agenda’s, arbeidsmarkt en scholing, leren en kennisontwikkeling in de circulaire transitie wijzen uit dat veel van hen zoekende zijn naar hun rol in deze uitdaging. De wens om meer tussen regio’s samen te werken werd daarbij duidelijk uitgesproken.

Bovenregionale samenwerking

De gevolgen van de circulaire transitie op de arbeidsmarkt en het onderwijs verschillen per regio, afhankelijk van o.a. dominante industrie, demografie en regionale arbeidsmarkttrends. Maar de uitdagingen waar regionale beleidsmakers, bestuurders en professionals voor staan komen veelal overeen: hoe stimuleer je de ontwikkeling van circulaire vaardigheden bij professionals en studenten? Hoe verbind je onderwijs en bedrijfsleven om samen op te trekken in dit vraagstuk? Hoe zorg je dat je als regio klaar bent voor de toekomst?

Uitwisseling op deze onderwerpen wordt van meerwaarde geacht, onder voorwaarde dat deze uitwisseling concreet bijdraagt aan talentontwikkeling passende bij de behoeften die ontstaan in de circulaire transitie in de eigen regio. Daarom wordt voorgesteld een community of practice (CoP) te vormen met professionals die aan de circulaire transitie en talent werken bij provincies, grootstedelijke gemeenten en regionale ontwikkelmaatschappijen.

Opzet

In een CoP gaan leren en ontwikkelen samen op: deelnemers werken actief in hun eigen praktijk aan verwante vraagstukken en komen periodiek bij elkaar om nieuw perspectief te ontwikkelen, kennis op te doen en/of ruggensteun te vinden. De afwisseling tussen samen leren en zelf ontwikkelen en reflecteren maken voor een krachtige samenwerking.

Concreet organiseert de coöperatie Leren voor Morgen in overleg met de deelnemers een aantal bijeenkomsten waarin deelnemers hun visie aanscherpen; hun vraagstuk en omgeving onderzoeken; ontwerpend aan de slag gaan met interventies en instrumenten; en gezamenlijk reflecteren op hun ervaringen. Tussentijds wordt van de deelnemers verwacht dat zij op onderzoek uitgaan in hun praktijk en hun aannames toetsen bij relevante stakeholders; hun collega’s en andere relevante stakeholders activeren en betrekken; experimenteren met prototypes (interventies of instrumenten) die ze ontwikkelen; en ervaringen ophalen om op te reflecteren.

Uitnodiging

De CoP start in het voorjaar van 2022 en loopt door tot het einde van het jaar. De bijeenkomsten – het programma en de momenten – worden in overleg gepland. Beleidsmakers, -medewerkers en andere professionals die vanuit de provincie, een grootstedelijke gemeente of een regionaleontwikkelmaatschappij aan het vraagstuk ‘talent voor de circulaire transitie’ (willen) werken zijn van harte welkom om deel te nemen. Let op: deelname vergt wel commitment, om het traject in zijn volledigheid te doorlopen. Tussentijds instromen is helaas niet mogelijk.

Er is ruimte voor ca. 25-30 deelnemers. Zij dragen samen de kosten van het traject: €750 per deelnemer bij 15 deelnemers of €500 per deelnemer vanaf in totaal van 20 deelnemers.

Aanmelden kan via Daan (Projectmanager Circular Skills)!


Routekaart Duurzaam Onderwijs: visievorming voor bestuurders

De eerste versie van de Routekaart Duurzaam Onderwijs is vanaf begin september 2021 klaar voor gebruik. De Routekaart is ontworpen voor alle schooltypen, van primair tot universitair onderwijs. De routekaart is hier te vinden en zonder kosten te gebruiken op het platform Guides. Om scholen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo te stimuleren met de Routekaart Duurzaam Onderwijs een eigen visie en strategie te vormen op leren voor duurzame ontwikkeling, heeft Leren voor Morgen haar stimuleringsregeling verlengd. Heb je interesse om met de routekaart te werken? Of heb je vragen over dit instrument of de stimuleringsregeling? Lees meer en neem contact op met Froukje Zumbrink en vul het aanmeldformulier in. 


Talentprogramma voor studenten mbo, hbo en wo

In september start het nationale Talentprogramma ‘Leadership for the Circular Transition’, waarin de volgende generaties van leiders worden getraind om circulaire agents te worden voor het Nederland van morgen. Studenten ontwikkelen circulaire vaardigheden terwijl ze aan echte vraagstukken werken in living labs in jouw regio. Meer informatie over de aanmelding volgt binnenkort. 


Bijdragen aan Circular Skills als bedrijf/ innovatienetwerk

Ook bedrijven en innovatienetwerken zijn meer dan welkom bij Circular Skills om mee te denken en nieuwe verbindingen te leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Laat het Daan weten als je graag betrokken wilt zijn!


Heb je interesse maar weet je niet precies waar je aan bij wilt dragen? Heb je vragen over een van bovengenoemde activiteiten? Neem dan contact op met Daan (Projectmanager Circular Skills)!

  Stichting Technotrend
  Teachers for Climate
  Studenten voor Morgen
  SPARK the Movement, RCE Fryslân
  SME
  SBB
  O3-Effect
  NHL Stenden Hogeschool
  Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO)
  Jonge Klimaatbeweging
  Ikcirculeer
  Het Groene Brein
  CRAFTLean
  Coöperatie DOON
  CINOP

  Meer nieuws

  Deel deze pagina: