Coöperatie
Leren voor Morgen

leren voor duurzame ontwikkeling

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.

Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze brede insteek houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). Wij zijn tevens landelijk coördinator van de Alliantie rondom SDG4.

We verbinden docenten, scholen en organisaties die verder willen met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Dit doen we middels onze netwerken, bijeenkomsten, evenementen en projecten. De uitvoering van diverse projecten gaat in samenwerking met onze leden, die met beide benen in de praktijk staan.

Purpose

Leren voor Morgen bestaat om samen te leren voor een wendbare en leefbare wereld van vandaag en morgen, die perspectief biedt voor iedereen.

Visie

In een steeds sneller veranderende wereld zien wij Leren voor Morgen als hét dynamische, brede netwerk dat met urgentie duurzaamheid in het onderwijs binnen en buiten de scholen vorm wil geven.

Missie

Wij werken vanuit onze gedeelde kernwaarden samen aan innovatieve oplossingen, die aansturen op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

We richten ons op het formele en non-formele onderwijs in Nederland. Inhoudelijk gaat duurzame ontwikkeling over het bereiken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Wil je weten wat wij doen om deze missie te behalen? Lees dan hier ons Jaarverslag 2022.

Ambitie

Duurzaam onderwijs stelt lerenden in staat tot het hebben van kennis en bewustzijn over duurzaamheid, het voelen van betrokkenheid en het duurzaam handelen in een duurzame samenleving. Het onderwijssysteem is daar voedend aan: het zorgt ervoor dat lerenden het onderwijs uitdagend, betekenisvol en leuk vinden en dat het voor docenten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw. Wij streven dus naar een ander onderwijs, in plaats van het integreren van duurzaamheid in het huidige onderwijssysteem. Een onderwijs waarin de stem van de toekomst gehoord wordt: Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).

We citeren Arjen Wals: “Duurzaamheid in onderwijs betekent niet een extra boek op de al volle plank. Feitelijk zou duurzaamheid een katalysator van onderwijsvernieuwing moeten zijn die leidt tot goed onderwijs en leerlingen in staat stelt gelukkig te leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale grenzen. De opgave is een schoolklimaat te creëren waarin duurzaamheid in de genen zit, ofwel; waarin duurzaamheid de ‘default’ (normaalwaarde) is in plaats van onduurzaamheid, zoals nu vaak het geval is.”

Van missie en ambitie naar impact: We geloven dat onderwijsinstellingen de transitie naar ander onderwijs kunnen maken als zij zich qua inhoud richten op de SDG’s en qua aanpak de Whole School Approach (WSA) toepassen. De WSA is een integrale benadering voor duurzaam onderwijs, die bestaat uit zes onderdelen. Per WSA-onderdeel hebben we bepaald welke impact we willen realiseren:

Impactdoelen

Visie
Scholen hebben een eigen visie geformuleerd op het leerproces voor een duurzame samenleving en passen de WSA toe om die visie invulling te geven.

Omgeving
Scholen zijn onderdeel van regionale netwerken met allerlei spelers en staan in nauwe verbinding met duurzame ontwikkeling in de maatschappij.

Professionalisering
Scholen zijn deskundig op het gebied van LvDO, zelflerend, en maken doelgerichte beslissingen over hoe ze zich verder willen ontwikkelen.

Didactiek
Docenten passen de pedagogisch didactische uitgangspunten van LvDO structureel toe in lessen, projecten, stages en andere schoolactiviteiten.

Curriculum
Scholen benutten een vakoverstijgend curriculum om alle aspecten van duurzame ontwikkeling te integreren in hun onderwijs (de SDGs).

Bedrijfsvoering
Scholen hebben een duurzame bedrijfsvoering die het leren voor duurzame ontwikkeling structureel ondersteunt en met alle betrokkenen tot stand is gekomen.

Non-profit organisatie

De Coöperatie is een organisatie zonder winstoogmerk. Eventuele netto-opbrengsten vloeien terug naar de projecten en activiteiten ten dienste van de missie en de daaruit voorvloeiende doelstellingen van de Coöperatie, die jaarlijks worden vastgesteld. Daarnaast wordt uit de netto-opbrengsten een reserve opgebouwd die de Coöperatie van financiële stabiliteit voorziet.

De Coöperatie geeft geen financiële steun aan producten en diensten die leden al dan niet met winstoogmerk (kunnen) verkopen. Resultaten, kennis en ervaring van projecten die onder de vlag van de Coöperatie worden en zijn uitgevoerd, moeten deelbaar zijn met alle leden zodat we er als gemeenschap van kunnen leren. Als coöperatie kan Leren voor Morgen geen officiële ANBI-status toegekend krijgen; de Coöperatie wil wel in de geest van een ANBI-erkenning opereren.

Duurzame ontwikkeling in onze eigen organisatie

Leren voor Morgen werkt aan een wendbare en leefbare wereld van vandaag en morgen. Daar waar we partijen samenbrengen en ondersteunen om te leren voor duurzame ontwikkeling, kunnen we zelf niet achterblijven. In alles wat wij vanuit het team op ons kantoor in Utrecht doen, staat duurzame ontwikkeling voorop. In onze inkoop, in onze mobiliteit en in ons werkgeverschap. Want het is leuk om te werken voor een impactvolle organisatie die niet alleen bezig is met hoe het onderwijs toekomstbestendiger kan, maar die ook zelf een duit in het zakje doet!

Inkoop
De duurzaamste inkoop is geen inkoop. Wat wij wel kopen, is meestal tweedehands. Alle meubels uit ons kantoor komen van de kringloop, van marktplaats of uit de huisraad van onze collega’s. Ook onze computer-hardware is tweedehands (gereviseerd). Áls we producten of diensten nieuw kopen (bijvoorbeeld catering), kiezen we zo veel mogelijk voor de duurzame variant en voor leveranciers die zelf verantwoord ondernemen. Biologisch, vegetarisch of vegan en met een verantwoorde keten.

Mobiliteit
Ook bij reizen geldt dat de duurzaamste reis géén reis is. Daarom werken we – zoals zo veel mensen sinds 2020 – veel hybride. Als we wel op pad gaan, pakken we bij voorkeur het OV. Al onze medewerkers gebruiken een NS-business card.

Goed werkgeverschap
Ook goed werkgeverschap hoort wat ons betreft in een leefbare wereld met perspectief voor iedereen. We werken aan een inclusieve organisatie en in ons personeelsbeleid is veel ruimte voor persoonlijke en duurzame ontwikkeling. En onze teamuitjes zijn meestal in de natuur!

Deel deze pagina: