Onderzoek PO/VO

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat hoog in de politieke en maatschappelijke belangstelling, scholieren vragen om actie en steeds meer scholen zijn zelf aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid.

De Tweede Kamer heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat op dit moment de stand van zaken is. Dit hebben we gedaan middels enquetes en focusgroepen.

Het onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van leerkrachten, docenten en schoolleiders.

Uit onderzoek onder een selecte steekproef van 422 onderwijsprofessionals uit het primair- en voortgezet onderwijs in combinatie met  desk research, focusgroep interviews en dialoogsessies kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 1. Er is weinig groei in de verankering van duurzame ontwikkeling in onderwijs.
  Uit de enquête blijkt dat slechts 15% van de scholen leren voor duurzame ontwikkeling schoolbreed heeft verankerd. Dit houdt in dat 85% van de scholen duurzame ontwikkeling niet of nauwelijks, ad hoc of op projectbasis invulling geeft .
 2. Er is onder scholen en docenten een grote behoefte aan ondersteuning.
  Er is met name behoefte aan toegang tot goede lesmaterialen (ook vakoverstijgend), gastlessen en passende werkvormen. Ook is er behoefte aan ruimte om na- en bijscholing voor duurzame ontwikkeling te kunnen volgen en behoefte aan steun om op schoolniveau met elkaar een visie op duurzaamheid te ontwikkelen en samen te werken met organisaties in de omgeving van de school. Daarnaast is er behoefte aan hulp bij de verduurzaming van de schoolgebouwen, de buitenruimte en de bedrijfsvoering.
 3. Scholen worstelen met maatschappelijke vraagstukken. Het ontbreekt aan regie op duurzame ontwikkeling in het onderwijs vanuit OCW.
  Het gebrek aan regie vanuit OCW zorgt ervoor dat schoolbesturen, -directies en leerkrachten/docenten worstelen met de vraag hoe zij invulling moeten geven aan duurzame ontwikkeling en andere maatschappelijke vraagstukken.

Het onderzoeksteam doet op basis van de resultaten, discussie en dialoog sessies met experts de volgende aanbevelingen:

 1. Landelijke overheid (OCW en vakdepartementen): pak je rol en geef meer regie, ‘Geef een duwtje van boven’.
 2. Scholen: benut de ruimte die er al is.
 3. Burgerschap en duurzaamheid kunnen sterker worden geïntegreerd.
 4. Ontsluit goed (les)materiaal en benut ondersteuningsfaciliteiten beter.
 5. Zorg dat het schoolgebouw en de buitenruimte bijdraagt aan duurzaamheid en onderwijs over duurzaamheid.

Het onderzoek Leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs is in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd door de Coöperatie Leren voor Morgen, in samenwerking met Stichting Milieu Educatie (SME).

 

 

Leden
SME

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Dit onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van…

Meer projecten

Deel deze pagina: