“Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen. Het is inmiddels 12 jaar geleden dat de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet zijn herzien. In de tussentijd is het landelijk curriculum alleen op punten aangepast. Tijd dus om dat nu landelijk te doen en in samenhang. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. (Leren voor Morgen draagt bij aan vijf van deze gebieden.) Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. In 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Bekijk hier het hele proces in één overzicht.

De curriculumherziening biedt daarbij kansen om:

  • Samenhang in het onderwijs te bevorderen. Het gaat om samenhang binnen en tussen vakken en leergebieden en om samenhang tussen primair en voortgezet onderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terug te dringen. De teams werken bouwstenen uit voor 70% van de onderwijstijd. Er blijft daarmee ruimte voor scholen om hun schoolcurriculum in te vullen op basis van hun visie en hun leerlingen.
  • Duidelijkheid te bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans te brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij
  • Te zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het niveau Engels op de basisschool overal goed aansluit op het voortgezet onderwijs.

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In 2015 heeft Platform Onderwijs2032 een maatschappelijke dialoog georganiseerd (lees hier de opbrengsten) en in januari 2016 op basis hiervan een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht. Lees hier de uitkomsten uit de verdiepingsfase.”

(bron: www.curriculum.nu, 21 dec. 2018)

Onze bijdragen aan de deelgebieden Burgerschap, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Rekenen & Wiskunde en Digitale geletterdheid:

Feedbackverslag ronde 1

Feedbackverslag ronde 2

Feedbackverslag ronde 3

Feedbackverslag ronde 4

Feedbackverslag ronde 5

 

Pleitbezorging door Leren voor Morgen