10 oktober was een belangrijke dag voor het onderwijs. Niet alleen was het de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs, ook voor de honderdvijftig leraren en schoolleiders van Curriculum.nu was het een bijzondere dag. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij hard gewerkt aan een voorstel voor de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Op 10 oktober hebben ze hun adviezen overhandigd aan Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Feestelijke overhandiging van de voorstellen
Leren voor Morgen is betrokken geweest bij het proces en was aanwezig tijdens de feestelijke overhandiging. Minister Slob ging hierbij in gesprek met leraren en schoolleiders. Hij gaf hen zijn complimenten: "Ik ben heel trots dat jullie steeds doorgegaan zijn en ook op het werk dat jullie geleverd hebben."

Pieter Lossie, voorzitter van LAKS, overhandigde uiteindelijk het voorstel aan Minister Slob. Hij vertelde dat scholieren vaak leren voor een toets in plaats van voor de stof en hoopt dat verberingen in het curriculum daar verandering in gaan brengen.

“Laat dit een stap vooruit zijn in de richting van meer betekenisvol onderwijs."

Steeds kwam terug dat er drie dingen belangrijk zijn voor het verbeteren van het curriculum. Dat zijn samenhang, minder overladenheid en een doorlopende leerlijn. Hieronder zullen we uitleggen wat Curriculum.nu in de afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan en waarom.

Het curriculum als lappendeken
Volgens Curriculum.nu zijn de landelijk vastgelegde onderwijsdoelen hard toe aan herziening. De doelen zijn dertien jaar oud en daardoor niet meer actueel. Bovendien zijn de doelen voor het primair en voortgezet onderwijs los van elkaar ontwikkeld. De aansluiting hiertussen kan verbeterd worden. De mensen achter Curriculum.nu willen het onderwijs ook minder overladen maken.

De Onderwijsraad, het adviesorgaan voor de regering op het gebied van onderwijs, constateerde al dat het risico bestaat dat het curriculum verandert in een lappendeken. De raad stelt dat vernieuwingen vaak niet, te laat of te geïsoleerd plaatsvinden. Hierdoor wordt het geheel onevenwichtig en overladen, met onvoldoende samenhang. Ook de Inspectie van het Onderwijs bepleit meer focus in het onderwijs en heldere keuzes over de gezamenlijke doelen. Vernieuwing van het onderwijs moet dus systematisch worden aangepakt.

Wat heeft Curriculum.nu gedaan?
Sinds het voorjaar van 2018 hebben zo’n honderdvijftig leraren en schoolleiders gewerkt aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Ze werkten in ontwikkelteams aan negen verschillende leergebieden: Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. De verschillende teams hebben allemaal de volgende vraag beantwoord:

“Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?”

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien en dat leraren hierbij zélf aan zet zijn. De ontwikkelteams kregen begeleiding van experts. Ook was er feedback en input vanuit vakverenigingen, lerarenopleidingen en wetenschappers, en vanuit leerlingen, ouders, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Bovendien werkten de teams samen met zogeheten ontwikkelscholen.

Het onderwijs van morgen
Een belangrijk doel van Curriculum.nu is het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende leergebieden. Deze moeten één geheel vormen. Ook is het de bedoeling dat de veranderingen in het curriculum het onderwijs aansprekender en betekenisvoller maken voor leerlingen. Zo zijn de leergebieden digitale geletterdheid en burgerschap toegevoegd om leerlingen beter voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. Bovendien zijn er vier verbindende thema’s verwerkt in de plannen: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid. Deze sluiten aan bij de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN.


Bekijk de voorstellen voor ieder leergebied op Curriculum.nu!

 

Bronnen:
https://curriculum.nu/waarom/
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/volledig/item7128 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019