LOGIN

Coöperatie
Leren voor Morgen

leren voor duurzame ontwikkeling

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.

Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze brede insteek houdt in dat we naast bijvoorbeeld milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). Wij zijn tevens landelijk coördinator van de Alliantie rondom SDG4.

We verbinden docenten, scholen en organisaties die verder willen met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Dit doen we middels onze netwerken, bijeenkomsten, evenementen en projecten. De uitvoering van diverse projecten gaat in samenwerking met onze leden, die met beide benen in de praktijk staan.

Purpose

Leren voor Morgen bestaat om samen te leren voor een wendbare en leefbare wereld van vandaag en morgen, die perspectief biedt voor iedereen.

Visie

In een steeds sneller veranderende wereld zien wij Leren voor Morgen als hét dynamische, brede netwerk dat met urgentie duurzaamheid in het onderwijs binnen en buiten de scholen vorm wil geven.

Missie

Wij werken vanuit onze gedeelde kernwaarden samen aan innovatieve oplossingen, die aansturen op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

We richten ons op het formele en non-formele onderwijs in Nederland. Inhoudelijk gaat duurzame ontwikkeling over het bereiken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Wil je weten wat wij doen om deze missie te behalen? Lees dan hier ons Jaarverslag 2021 .

Ambitie

Duurzaam onderwijs stelt lerenden in staat tot het hebben van kennis en bewustzijn over duurzaamheid, het voelen van betrokkenheid en het duurzaam handelen in een duurzame samenleving. Het onderwijssysteem is daar voedend aan: het zorgt ervoor dat lerenden het onderwijs uitdagend, betekenisvol en leuk vinden en dat het voor docenten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw. Wij streven dus naar een ander onderwijs, in plaats van het integreren van duurzaamheid in het huidige onderwijssysteem. Een onderwijs waarin de stem van de toekomst gehoord wordt: Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).

We citeren Arjen Wals: “Duurzaamheid in onderwijs betekent niet een extra boek op de al volle plank. Feitelijk zou duurzaamheid een katalysator van onderwijsvernieuwing moeten zijn die leidt tot goed onderwijs en leerlingen in staat stelt gelukkig te leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale grenzen. De opgave is een schoolklimaat te creëren waarin duurzaamheid in de genen zit, ofwel; waarin duurzaamheid de ‘default’ (normaalwaarde) is in plaats van onduurzaamheid, zoals nu vaak het geval is.”

Van missie en ambitie naar impact: We geloven dat onderwijsinstellingen de transitie naar ander onderwijs kunnen maken als zij zich qua inhoud richten op de SDG’s en qua aanpak de Whole School Approach (WSA) toepassen. De WSA is een integrale benadering voor duurzaam onderwijs, die bestaat uit zes onderdelen. Per WSA-onderdeel hebben we bepaald welke impact we willen realiseren:

Impact doelen

Visie
Scholen hebben een eigen visie geformuleerd op het leerproces voor een duurzame samenleving en passen de WSA toe om die visie invulling te geven.

Omgeving
Scholen zijn onderdeel van regionale netwerken met allerlei spelers en staan in nauwe verbinding met duurzame ontwikkeling in de maatschappij.

Professionalisering
Scholen zijn deskundig op het gebied van LvDO, zelflerend, en maken doelgerichte beslissingen over hoe ze zich verder willen ontwikkelen.

Didactiek
Docenten passen de pedagogisch didactische uitgangspunten van LvDO structureel toe in lessen, projecten, stages en andere schoolactiviteiten.

Curriculum
Scholen benutten een vakoverstijgend curriculum om alle aspecten van duurzame ontwikkeling te integreren in hun onderwijs (de SDGs).

Bedrijfsvoering
Scholen hebben een duurzame bedrijfsvoering die het leren voor duurzame ontwikkeling structureel ondersteunt en met alle betrokkenen tot stand is gekomen.

    Deel deze pagina:

    In de Coöperatie Leren voor Morgen zijn diverse partijen verenigd die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs. De Coöperatie Leren voor Morgen ontvangt financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma DuurzaamDoor.