header

Purpose
Leren voor Morgen bestaat om samen te leren voor een wendbare en leefbare wereld van vandaag en morgen, die perspectief biedt voor iedereen.

Visie

In een steeds sneller veranderende wereld zien wij Leren voor Morgen als hét dynamische, brede netwerk dat met urgentie duurzaamheid in het onderwijs binnen en buiten de scholen vorm wil geven.

In het onderwijs zijn drie dingen van belang: kennis over duurzaamheid, de vaardigheden om deze kennis om te zetten in actie, en de normen en waarden die deze acties betekenis geven. Allereerst moeten we de oorzaken van de wereldproblematiek gaan begrijpen en waarom duurzame ontwikkeling hier een oplossing voor biedt. Ten tweede is dit niet mogelijk zonder dat we de vaardigheden bezitten waar onze tijd om vraagt, zoals flexibiliteit, verbanden leggen, kritisch denken, afwegingen maken en scenario’s bouwen. Deze kennis en vaardigheden vormen de basisingrediënten voor het ‘systeemdenken’ dat duurzame ontwikkeling vereist. Dit krijgt echter pas betekenis in de context van ons morele raamwerk. Daarom moeten wij ten derde ook normen en waarden aanleren, maar vooral leren om deze zelf te vormen en uit te dragen. Zonder normen en waarden zijn we hoogstens probleemoplossers; wij willen wereldverbeteraars zijn!

Er moet een positieve wisselwerking plaatsvinden tussen de duurzame ontwikkeling binnen de formele leeromgeving en het dagelijks leven. Deze wisselwerking is nodig om jongeren te activeren en ons gemachtigd te laten voelen in ons bestaan: wij verbeteren onze omgeving, en onze omgeving verbetert ons. Zo leren wij te vertrouwen op ons eigen kunnen en leren we ónze plek kennen binnen de samenleving. Om onze omgeving te kunnen verbeteren moeten wij de kans krijgen om mee te doen in de processen die onze omgeving beïnvloeden; in de praktijk betekent dit van schoolbestuur tot internationale politiek en alles daartussenin. Een tweede randvoorwaarde voor succes is dat dit onderwijs wordt gegeven in een omgeving die duurzaamheidsnormen en -waarden uitdraagt. Een duurzame leef- en leeromgeving zal ons, net als natuur- en milieu educatie, inspireren om duurzame ontwikkeling na te streven. Het belang van informeel en non formeel onderwijs - een leerproces waarin leren niet het (enige) doel is, maar wel geleerd wordt - moet daarom niet worden onderschat.

 

Missie

Wij werken vanuit onze gedeelde kernwaarden samen aan innovatieve oplossingen, die aansturen op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Als partners in de Coöperatie Leren voor Morgen willen wij duurzame ontwikkeling integreren in het onderwijs op alle niveaus, van peuter tot professional, binnen én buiten het onderwijssysteem. Daarbij benadrukken wij drie aspecten:

  • Het curriculum. Naast theoretische vakkennis en praktisch vakmanschap, zijn ook de 21ste -eeuwse vaardigheden belangrijk. Het gaat dan onder andere om kritisch denken, probleem oplossen, systeemdenken en samenwerken. 

  • Het onderwijzen: de algemene pedagogische omgang met de leerlingen en het didactisch handelen in relatie tot de leerstof. 

  • De fysieke leeromgeving: het schoolgebouw, het schoolterrein en de omgeving.
 We maken gebruik van de thema’s van de Sustainable Development Goals om invulling te geven aan het begrip duurzame ontwikkeling. 


Ons streefbeeld is een school waar gebouw, organisatie, curriculum, onderwijs­vaardig­heden, en samenwerking met de omgeving, elkaar versterken volgens de Whole school approach. Concreet betekent dit dat onderwijsinstellingen en –opleidingen structureel aandacht besteden aan duurzaamheid in hun kernactiviteiten en transparant maken hoe zij dit doen. Ze gebruiken duurzaamheid voor vakoverstijgend leren en maken daar ruimte voor in hun onderwijsprogrammering. Leerlingen en studenten leren met en van de omgeving, zowel in de buurt als samen met bedrijven, andere scholen, zorginstellingen etc. Als leerlingen de school verlaten, zijn zij vertrouwd met duurzaamheid als systeem en kunnen ze duurzaamheid integraal en praktisch toepassen.

 

Jaarverslag 2017

Beleidsplan 2018-2020

Whole School Approach Uitgelegd

Fiscaal nummer: 857228298

 

IMG 20190926 WA0011

Foto door Milagro Elstak