• Evaluatie

Status quo: skills voor de energietransitie in de gebouwde omgeving

In 2011 is door BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL) een roadmap opgesteld om in Nederland de bouw- en installatiesector goed voor te bereiden op de energietransitie van de gebouwde omgeving. In de roadmap zijn 19 concrete acties opgesteld. Eind 2022 was het tijd om helder in beeld te brengen wat er met de 19 actielijnen is gebeurd. Zijn alle acties uitgevoerd? Is er meer gebeurd dan verwacht, of juist minder? Dit ter voorbereiding voor de samenstelling van een nieuwe roadmap voor het tijdvak 2023-2033.
Bekijk de hele publicatie

 

In bijgaande korte notitie wordt ingegaan op de uitgevoerde activiteiten. Hierbij is zowel gekeken naar acties die direct door de partijen vanuit BUS-NL zijn uitgevoerd als naar acties die als spin-off of indirect (door derden) zijn uitgevoerd. Hierbij is het van belang aan te geven dat BUS-NL en de vervolgprogramma’s zich hebben gefocust op het post-initiële onderwijs en niet op het initiële onderwijs. Per actielijn is aangeven welk nummer deze in de roadmap had en onder welk cluster van actiepunten het is beschreven. Hierdoor is het eenvoudig terug te vinden in de roadmap. We gaan hierbij uit van het schema uit de roadmap van 2011 zoals die hieronder is afgebeeld (zie Figuur 1). Hier staan op de X-as alle actiepunten, verdeel over post-initieel en initieel onderwijs opgenoemd. Op de y as staat de indeling van de acties met nummers en de toentertijd verwachte doorlooptijd. Ook is aangegeven welke actor betrokken dient te zijn en welke actor de kartrekker dient te zijn.

Per actielijn is aangegeven of de uitvoering beneden verwachting was, conform verwachting of boven verwachting is.

    Deel deze pagina: